Publikationer

Socialpsykiatri
Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sundbyberg.

Syftet med inventeringen var att undersöka målgruppens storlek i Sundbyberg och att
upptäcka personer som inte hade kontakt med och adekvat stöd från socialtjänsten. Vidare var
syftet att undersöka om vård- och stödinsatserna motsvarade individernas behov av insatser
samt att skapa ett underlag för förbättrad behovsbedömning och planering av framtida
verksamheter på individ- och gruppnivå.
1. Hur många personer med psykiska funktionsnedsättningar kan identifieras i
Sundbyberg?
2. Vilket förhållande råder mellan behov och aktuella insatser för målgruppen?
3. Hur beskrivs behoven av personalen respektive av brukarna själva?