Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Sammanställning nätverk Unga vuxna i Nordväst

FoU-Nordväst genomförde 2009 en seminarieserie som specifikt vände sig till personal inom
försörjningsstöd. Temat vid ett av seminarierna var ”Unga vuxna” och deltagarna fick
tillfälle att reflektera över de unga vuxna som socialtjänsten har kontakt med. Hur ser de ut,
vad är kännetecknande för de som finns kvar i ”systemet”och på vilket sätt kan man utveckla
arbetssätt för att förhindra eller om möjligt förkorta bidragstiderna, var frågor som
behandlades.