Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Ungdomsslussen i Järfälla Kommun

Järfälla kommun inrättade hösten 2005 Ungdomsslussen för ungdomar 16 till 24 år. Verksamheten riktar sig dels till ungdomar som uppbär försörjningsstöd, dels till 16-åringar och äldre som valt att inte fortsätta skolan. Totalt beräknades att cirka 300 ungdomar skulle befinna sig i denna situation i kommunen under våren 2006. Projektet har initierats, drivs och samfinansieras av Socialförvaltningens IFO-enhet med Jobbcenter, Utbildnings- och kulturförvaltningen och Af/arbetsförmedlingen. Efter ett första projektår 2006 har förvaltningarna beslutat ska förlänga projektet för en eventuell övergång till permanent verksamhet. Projektet har enligt tjänsteutlåtande 2005-10-21 ett tudelat syfte: att ungdomar som projektet möter ska återgå till någon form av utbildning alternativt inträde i arbetslivet  att skapa en enhetlig strukturför samt organisering av insatser för ungdomar som står utanför arbetsmarknad och utbildningsväsendet. Målgruppen är arbetslösa ungdomar 18 — 24 år som söker socialbidrag men även ungdomar från 16 år som valt att inte fortsätta i gymnasieskolan eller avbrutit studier och som inte sökt sig ut i arbetslivet.