Publikationer

Socialpsykiatri
Vasabo - Stödboende i Sundbyberg

Vasabo är ett stödboende för personer med missbruk och komplexa vårdbehov. Verksamheten är integrerad i vuxensektionens öppenvårdsgrupp och drivs som ett projekt och finansieras till en del av Miltonmedel. Vasabo erbjuder ett boende huvudsakligen för klienter som varit externt placerade i heldygnsvård. I stödboendet görs en planering för framtida eget boende, en utredning av vårdbehoven samt initierig av behandlingskontakt med psykiatrin. Syftet med utvärderingen är att dels beskriva projektet och dels att följa utvecklingen avseende arbetsmetoder, insatser och planering för målgruppen. Verksamheten följs upp genom granskning av löpande dokumentation och avstämningar med projektledaren Karin Hedberg. Klienternas sociala situation, hälsa och missbruk följs genom sammanställningar av CAN-skattningar (Camberwell Assessment of Need). Skattningarna syftar till att undersöka graden av klienternas behov av vård och stöd samt i vilken utsträckning behoven tillgodosetts.