Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
WorkCenter i Upplands Väsby - en brukaruppföljning av ett samarbetsprojekt för unga arbetslösa

I nästan alla kommuner i nordvästra Stockholmsregionen brottas man med att ungdomar inte
får arbete. Särskilt i Upplands Väsby har arbetslöshetstalen för ungdomar varit höga, men inte
bara där. För att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för dessa unga skapades
projektet WorkCenter med en särskild profil. Verksamheten ligger strategiskt i ett affärs- och
industriområde, InfraCity/Bredden, för att skapa närhet till arbetsgivarna. Programmet som
ungdomarna går igenom sätter varje enskild ung person i fokus, där var och ens egna
kompetenser, resurser och möjligheter aktiveras.
Drygt hundra ungdomar har intervjuats i denna uppföljning av verksamhetens första tio
månader under 2006. Ett intressant resultat är att ungdomarna själva rapporterar att de själva
via egna kontakter ordnat arbete. Med en mindre reservation i fråga om metod kan detta
resultat ses som ett utfall just i linje med vad WorkCenter har som målsättning och avser att
ge. En utvärdering av det fortsatta arbetet kan visa både om detta resultat är bestående och om
arbetsmodellen vid WorkCenter är en mer verksam modell än andra motsvarande program i
andra kommuner.
Denna uppföljning har genomförts som en telefonintervjuundersökning med hälften av de
ungdomar - 109 personer – som var inskrivna vid WorkCenter i Upplands Väsby under tio
månader 2006. För datainsamling svarar fil mag/socionom Jessica Petersson, anställd vid
Upplands Väsby kommun, som också bearbetat data under handledning av forskare vid FoUNordväst.
För design och den slutliga sammanställningen svarar Ann Palm, FoU-Nordväst.