Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Hur ny kunskap kan komma till bättre användning inom socialtjänsten – implementeringsprocessen är viktig!

Socialtjänsten strävar efter att utveckla en evidensbaserad praktik, vilket innebär att beslut om
insatser till klienten ska grunda sig på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt.
Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns
vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man enligt
Socialstyrelsen i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna.
Hur kan evidensen inom socialtjänsten öka?