Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Socialt arbete – i rörelse

För det mesta framställs socialt arbete som ett verksamhetsområde i kris
och socialtjänsten i många kommuner brottas också med svårigheter. I den
här rapporten har vi dock valt att rikta blicken åt ett delvis annat håll och
tar avstamp i det sociala arbetets historia. Fokus ligger på begreppet socialt
arbete. Genom intervjuer med socialarbetare i de nordvästra kommunerna i
Stockholms län synliggörs professionellas uppfattningar om vad socialt
arbete innebär. Centralt i dessa samtal är socialt arbete som ett
samhällsprojekt. Vidare betonas betydelsen av mötet och relationen till
klienten. I en socialarbetares uppgift ingår att motivera klienten till att själv
förändra sin situation och i denna process blir begreppen inkludering och
empati betydelsefulla. En tydlig bild som växt fram under arbetet med den
här rapporten är att socialarbetarnas handlingsutrymme successivt
begränsats, bland annat som en följd av de förändringar som samhället
genomgår. I den meningen är socialt arbete i rörelse.