Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Socionomers yrkesval

- En studie av socionomer examinerade vid Stockholms universitet under 2012 och vårterminen 2013.

Varje år tar ett stort antal studenter examen vid någon av Sveriges socionomutbildningar (för Stockholms universitets del kan det röra sig om mellan 150 – 250 studenter). Dessa utbildningar ger en yrkesexamen som socionom. Några av socionomerna fortsätter studera, men merparten av de nya socionomerna går ut i arbetslivet. De flesta utbildningsanordnare tycks dock sakna en systematisk uppföljning av vad som händer med studenter efter avslutad utbildning. Denna fråga, d.v.s. var socionomstudenterna tar vägen efter sin examen har under de senaste åren aktualiserats i Stockholms län. En av anledningarna till detta är att framförallt socialtjänsten i många kommuner har fått allt svårare att rekrytera personal. Diskussioner förs om hur ny personal skall rekryteras, introduceras och kunna behållas inom verksamheten. För att förstå dessa processer och för att finna bra strategier för detta arbete är det värdefullt för kommunerna att veta var studenterna väljer att arbeta efter avslutad utbildning. Även för Institutionen för social arbete vid Stockholms universitet är det av intresse att få veta vart studenterna tar vägen efter sin examen samt hur utbildningens inriktning och innehåll uppfattas av studenterna i relation till deras yrkesval. Detta är bakgrunden till att vi konstruerat en enkät som ska ge oss svar på var studenterna tar vägen efter avslutad utbildning och utbildningens betydelse för deras yrkesval.
De socionomer som ingått i studien tog sin examen under 2012 eller under vårterminen 2013 och har således kunnat arbeta mellan två och tre år efter examen. Detta har vi bedömt som nödvändig tid för att få möjlighet att reflektera över utbildningens betydelse i relation till de arbetsuppgifter man har. En längre period om minst två år kan också ha givit utrymme för de utexaminerade socionomerna att söka sig fram mot det yrkesval som de önskat. Ytterligare en anledning till att vi valde åren 2012 och 2013 var att det då fanns tre inriktningar som ledde fram till socionomexamen på Stockholms Universitet. Dessa var: allmän inriktning, inriktning mot socialpedagogik och inriktning mot äldre och funktionshindrade. Från och med höstterminen 2015 finns inte dessa inriktningar kvar utan samtliga studenter läser efter samma kursplaner.