”Min utredning och kontakt med socialtjänsten”

– tillsammans ökar vi barns delaktighet

Ett utvecklingsarbete i Upplands-Bro

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro kommun har sedan 2013 arbetat för att öka barns delaktighet i verksamheten. Detta har lett fram till häftet ”Min Utredning och kontakt med socialtjänsten” – ett häfte som syftar till att öka graden av information, förståelse och inflytande för barn i deras egna utredningar.


 

För att ett barn ska kunna uttrycka sina åsikter behöver barnet också få relevant information. Barn upplever ofta att de, under socialtjänstens utredningar, varken får komma till tals eller får tillräcklig och anpassad information. Detta var något som även framkom i Upplands-Bro:s kvalitetsarbete. Socialsekreterare hade enskilt barnsamtal i låg utsträckning och informationen till barnen var bristfällig. Likaså framkom inte barnens inställning till bedömning och beslut.

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro kommun har sedan 2013 systematiskt arbetat för att öka graden av barns delaktighet. Bland annat tillsattes ”Kreativa teamet” 2016, bestående av socialsekreterare, i syfte att ta fram material anpassat för barn. Häftet ”Min utredning och kontakt med socialtjänsten” skapades som ett sätt att ge barnen rätt information och öka deras delaktighet. Häftet fylls i under utredningens gång, både tillsammans med barnet och mellan barnsamtalen, för att visa vad som händer under utredningen, vilka kontakter som tagits och vad som framkommit vid dessa. Avslutningsvis fylls socialtjänstens bedömning i och vad barnet och dess familj tycker om detta. Barnet får sedan häftet.

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro upplever att häftet fyller ett viktigt tomrum, både som ett sätt att tillgodose barns rättigheter och ett lättanvänt stöd för socialsekreterare i mötet med barn och unga. Deras interna egenkontroll visar också att arbetet lett fram till att de träffar barnen i högre utsträckning. Arbetet med att öka graden av barns delaktighet inom socialtjänsten fortsätter och vi har nu ett spännande samarbete med FoU Nordväst, som studerar och följer upp effekten av häftet och i vilken utsträckning barnen upplever att de delaktiggjorts. Denna studie planeras vara klar våren 2019.

Se en informationsfilm om "Min utredning och kontakt med socialtjänsten".


Kontaktperson i Upplands-Bro


Vill du också dela med dig av:

  • En nyhet som exempelvis berör utvecklingsarbete inom socialtjänsten
  • Ett informationsmaterial eller en publikation
  • Information om en föreläsning eller seminarium
  • Något annat spännande som händer i nordvästkommunerna!

Läs mer om hur du gör - HÄR!