Forskningsartikel publicerad i Children and Society

Nyhet

Ylva Spånberger Weitz, tidigare medarbetare på FoU Nordväst, har fått en artikel publicerad i forskningstidskriften Children and Society baserad på Sollentuna kommuns arbete för att öka kunskapen och tillgängligheten om socialtjänsten för barn och unga.

Följeforskningen har fokuserat särskilt på arbetet med att utveckla en modell för undervisning om socialtjänsten i skolan.
Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med elever från årskurs 1 till årskurs 9 och undersöker hur elever reflekterar kring social utsatthet och hjälpsökande, efter att de har fått del av en undervisningsinsats om socialtjänsten i skolan.

Eleverna fick tillsammans reflektera kring en fiktiv berättelse om två syskon som lever i en utsatt familjesituation. I elevernas samtal om syskonens utsatthet visar de en stark uppfattning att barn har rätt till ett tryggt hem och till stödjande vuxenrelationer. De uttrycker också en tillit till att barn och unga kan få hjälp för att nå en positiv förändring i sin hemsituation.

Här kan du läsa mer om uppdraget.

Av: Ylva Spånberger Weitz

“The home isn't like a safe space for them”—Ideals of home and family relationships in children's talk about family adversity and help-seeking