Medforskare

Om medforskare

Vi på FoU Nordväst tycker det är viktigt att involvera socialarbetare i våra uppdrag.

Det ger verksamhet finns det möjlighet för dig som socialarbetare att

relevans, skapar värde åt kommunerna, förankra, sprida resultat, lärande, kompetensutveckling, fördjupa sig, verksamhetsutveckling

hjälpa till att samla in data, vara med i planering av uppdragets utformande, hjälpa till att sprida resultat, problemformulering, delta i osv, hålla i workshop, kontakt med kommuner,

10-20 % arbetstid under en period,

Om du har en fråga som du är intresserad av att undersöka närmare och tror att FoU Nordväst kan vara till hjälp kan du göra på följande sätt:

  1. Tala med din närmaste arbetsledare om dina idéer och informera om att du tänker kontakta FoU Nordväst.
  2. Ta kontakt med FoU-chef Gunilla Avby för en första diskussion. Vid detta samtal bestäms, under förutsättning att ni är överens, om en tid för ett möte på FoU Nordväst där idéerna diskuteras med övriga FoU-medarbetare.
  3. Utifrån dessa diskussioner formuleras (i samverkan om du så önskar) en projektplan som beskriver de problem eller frågeställningar du vill studera samt hur du vill gå tillväga.
  4. FoU Nordväst är öppen för att diskutera formerna för praktikerprojektets genomförande så att det på bästa sätt gagnar din kompetensutveckling och din arbetsgivares behov. Exempelvis kan du vara på FoU Nordväst på heltid tre månader alternativt halvtid (sex månader). Det viktiga är dialogen och att hitta en lösning som passar alla parter.

Projektplanen kommer sedan att diskuteras på FoU-rådet som ger ett förslag till beslut till styrgruppen som är den instans som fattar det slutliga beslutet. Om styrgruppen accepterar din projektplan och beviljar medel för ditt arbete kommer du att få handledning av någon av FoU-medarbetarna. Tanken är att arbetet ska resultera i en rapport. Det kommer också att förväntas av dig att du ställer upp och håller i ett eller några seminarier där du berättar om ditt projekt och de resultat du kommit fram till.

Vid styrgruppens bedömning av om en projektplan ska beviljas medel eller ej utgår man från vissa kriterier:

  • Allmänintresse: projektet ska vara intressant för och om möjligt involvera fler än den egna kommunen
  • Användbarhet: projektet ska vara till praktisk nytta
  • Av god kvalitet: genomförandet ska leda till att kunskapen om en företeelse, ett fenomen eller en situationen ökar, eller påvisar nya aspekter.

Välkommen att höra av dig!

 

 

Intervju med en medforskare