Publikationer

Barn, unga & familj
_Fem Trianglar - en guidebok

Den här guiden är resultatet av ett mångårigt arbete på FoU Nordväst med att
utveckla arbetet med analyser i BBIC-utredningar. Fem tringlar är ett verktyg för att
underlätta en sammanhållen utredning som väger samman skydds- och riskfaktorer,
formulerar en riskprognos, identifierar centrala behov och bedömer mottaglighet.
Guiden är ett komplement till Socialstyrelsens BBIC-material Grundboken och
Metodstödet.
_Fem Trianglar - ifyllbara spalter

Arbetsdokument.