Publikationer

Barn, unga & familj
_Min utredning och kontakt med socialtjänsten

En studie om att genomföra utredningar ur ett barnrättsperspektiv.

Barns rätt till delaktighet har stöd både i socialtjänstlagen och i barnkonventionen. Återkommande studier visar trots det, att barn upplever bristande delaktighet i kontaktakten med socialtjänsten. Till exempel vet inte barn vad deras samtal med socialsekreteraren lett fram till.
Min utredning och kontakt med socialtjänsten är en pedagogisk bilderbok som utvecklats av Upplands-Bro kommun för att öka barns delaktighet under utredningsprocessen. Boken tar avstamp i det interna kvalitetsarbetet och de brister som uppvisades inom både handläggning och dokumentation, särskilt gällande barns delaktighet i mötet med socialtjänsten.
FoU Nordväst har under 2017 – 2019 genomfört en studie med syfte att jämföra hur olika myndighetsutövande verksamheter inom den sociala barn- och ungdomsvården gör barn och unga delaktiga i utredningsprocessen samt belysa i vilken utsträckning och på vilket sätt Min utredning och kontakt med socialtjänsten bidrar till delaktiggörandet av barn.