Publikationer

Barn, unga & familj
Uppföljning av Hembesöksprogrammet i Järfälla

I denna rapport undersöks ett riktat föräldraskapsstöd i Järfälla för föräldrar med barn mellan 0–5 år, i områden där föräldraskapsstödet vanligtvis hade svårt att nå fram.

Målsättningarna med det riktade föräldraskapsstödet är att skapa jämlika levnadsvillkor och en trygg uppväxt för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Målen inkluderar att stärka föräldrarnas roll, öka deras trygghet i att besöka andra verksamheter och öka förtroendet för samhällets institutioner, särskilt socialtjänsten. Programmet som erbjuds kallas det utökade hembesöksprogrammet och riktar sig till förstagångsföräldrar samt föräldrar som får sitt första barn i Sverige och bor på utvalda adresser i Kallhäll. En arbetsgrupp bestående av medarbetare både från kommunen och regionen utarbetade programmet gemensamt, med inspiration främst från Rinkeby-Kista SDFs och Skånes modeller.

Syftet med denna rapport är att undersöka föräldrarnas och de professionellas upplevelse av programmet. De övergripande frågeställningarna har varit om programmet når sin avsedda målgrupp, hur föräldraskapsstödjare och BVC-sjuksköterskor upplever programmet, hur föräldrarna upplever det stöd de får, samt om det finns möjliga områden för utveckling.