Nytta med evidens

IFO-övergripande uppdrag

Om Nytta med evidens


Hur gör evidens nytta för brukare? Det här är ett forskningsprojektet som finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet åren 2019-2021.

Syftet med projektet är att utveckla en intervention i form av ett beslutsstöd som ska kunna användas inom socialtjänstens alla områden när en verksamhet står inför att besluta om att implementera en ny metod/arbetssätt. Inom projektet bedrivs också forskning om anpassningar och följsamhet av evidensbaserade metoder.

Om interventionen
Beslutsstödet består av två workshops där deltagarna får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i verksamhet och för brukarna. Deltagarna arbetar utifrån ett strukturerat material och får stöd från FoU:er samt forskare från Karolinska Institutet att använda materialet. Tid ges åt att planera konkret för hur balansen mellan följsamhet och anpassningar till metoden bör göras utifrån den egna verksamhetens unika förutsättningar.

Varför behövs detta? Vilket behov möter denna intervention?
Ny kunskap, organisationsförändringar med mera kan göra att vi behöver anpassa, utveckla eller upphöra med våra metoder. Det vi investerade i igår behöver ibland kompletteras och ibland ersättas av något nytt. Att införa och använda nya arbetssätt, metoder eller insatser kan dock vara komplicerat eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda. Dessa workshops syftar till att ge möjlighet att reflektera över olika vägval för att kunna ta väl grundade beslut inför och under en implementering. Efter workshops har verksamheterna möjlighet till ytterligare stöd i sin implementering av sin respektive FoU.


Kontaktperson


Anna Gärdegård

Forsknings- och utvecklingsledare


Study protocol


Henna Hasson, Hedvig Gröndal, Åsa Hedberg Rundgren, Gunilla Avby, Håkan Uvhagen & Ulrica von Thiele Schwarz

How can evidence-based interventions give the best value for users in social services? Balance between adherence and adaptations: a study protocol.


Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz, Åsa Hedberg Rundgren, Håkan Uvhagen, Helena Strehlenert, Anna Gärdegård, Emma Hedberg Rundgren

The adaptation and fidelity tool to support social service practitioners in balancing fidelity and adaptations: Longitudinal, mixed-method evaluation study


Helena Strehlenert, Emma Hedberg Rundgren, My Sjunnestrand, Henna Hasson

Fidelity to and Adaptation of Evidence-based Interventions in the Social Work Literature: A Scoping Review