Behovsinventering av socialpsykiatrins klienter

Uppdrag inom Socialpsykiatri

Om Behovsinventering av socialpsykiatrins klienter

Under 2018 kommer FoU Nordväst bistå kommunerna* med att kartlägga vilka behov av stöd och insatser som socialpsykiatrin klienter har.

Genom att inventera målgruppens livssituation och behov kan socialtjänsten få ett underlag för sin planering. Vid regelbundna inventeringar kan målgruppens livssituation samt svårigheter på olika livsområden följas, vilket underlättar planering av insatser. Inventeringar kan också ge en uppfattning om hur stor del av gruppen som får sina behov av insatser tillgodosedda.

* ännu inte bestämt vilka kommuner som kommer att delta


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Dokumentsamling: Behovsinventering av socialpsykiatrins klienter

Socialstyrelsen

Inventeringsformulär