Publikationer

Barn, unga & familj
Kartläggning av mottagningsfunktionernas organisering i Stockholms läns nordvästkommuner

Den här rapporten presenterar organiseringen av mottagningsfunktioner inom den sociala barnavården i kommunerna Ekerö, Järfälla, Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Upplands-Bro. Mottagningsfunktionernas uppgift är att ta emot och hantera nya anmälningar och ansökningar. Rapporten synliggör organisatoriska skillnader och likheter, baserat på material som har samlats in under våren 2016 genom enkäter och intervjuer med cheferna i kommunerna. Resultatet visade att samtliga mottagningsenheter registrerar anmälningar, utför förhandsbedömningar och beslutar om att inleda utredning. Alla kommuner utom Solna utför LUL-yttranden. Endast mottagningsenheten i Sundbyberg beslutade om insatser under utredningstiden. I Sollentuna, Solna och Sundbyberg beslutade mottagningsenheten om att polisanmäla misstänkt barnmisshandel. Alla nordvästkommuner samarbetar med barnahus i ärenden som rör våldsutsatta barn. Intervjumaterialet belyser den svåra avvägningen ett beslut om polisanmälan ofta innebär. Ett dilemma som lyfts fram är att en polisanmälan i vissa fall kan försvåra möjligheten för socialtjänsten att bedriva förändringsarbete i familjen, där socialtjänstens fokus ligger på att förebygga och motverka framtida våld medan polisens fokus ligger på att utreda tidigare våldshandlingar. Arbetsfördelningen och samarbetet mellan mottagningsfunktionerna och utredningsfunktionerna skiljer sig till viss del åt mellan kommunerna. I intervjuerna beskrivs hur man arbetar överbryggande mellan enheterna i syfte att skapa kontinuitet för barnet i mötet med socialtjänsten. Olika lösningar för hur kontinuiteten skapas skildras, vilket bland annat avspeglas i olika rutiner för barnsamtal. Studien visar också att kommunerna regelmässigt använder Signs of Safety som stöd i arbetet i med skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och säkerhetsplaneringar.