Publikationer

Barn, unga & familj
Unga röster i soc - En utvärdering av ett brukarråd för placerade barn och ungdomar i Sollentuna kommun

Föreliggande rapport är en utvärdering av ett brukarråd för placerade ungdomar i Sollentuna: ”Unga röster i soc”. Beslutet att inrätta ett brukarråd fattades av socialtjänsten i januari 2014. Syftet var att inom ramen för socialtjänstens verksamhet skapa en permanent plattform där ungdomar som är, eller har varit, placerade i samhällsvård kan komma i direktkontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. Förhoppningen var att man genom en ökad kunskap om ungdomarnas erfarenheter skulle kunna utveckla socialtjänstens insatser och därmed förbättra situationen för gruppen på lång sikt. Rådet träffas några gånger per termin och behandlar frågor som ungdomarna anser vara viktiga för dem. Frågorna diskuteras sedan på gemensamma möten med ungdomar, politiker från socialnämnden och chefer från socialkontoret.Utvärderingens övergripande resultat visar att det finns ett stort engagemang och samstämmighet kring verksamheten. Processledare, chefer, socialsekreterare, politiker och ungdomar är alla positivt inställda till rådets implementering och menar att det utvecklats som förväntat eller till och med över förväntan. Även om en stor del av den information som kommit från rådet redan är känd inom socialtjänsten bidrar ungdomarnas synpunkter och erfarenheter till att kunskapen hålls levande, vilket ger inspiration och motivation till att hitta nya och förbättrade arbetssätt. En del konkreta förändringar har också genomförts som ett direkt resultat av rådets arbete.