Publikationer

Barn, unga & familj
Stöd till föräldrar vars barn har blivit placerade

Syftet med denna kunskapsöversikt är att göra en sammanställning av forskning och kunskap kring stödet till biologiska föräldrar vars barn har blivit placerade i samhällsvård. Detta avser framför allt stöd i att orientera sig i den nya föräldrarollen men även stöd i att hantera den upplevelse det innebär att få sina barn omhändertagna. Vilket stöd det kan finnas behov av och vad detta stöd kan få för konsekvenser för föräldrar och barn beskrivs ur föräldrars perspektiv samt vad forskning visat om betydelsen av umgänge och barnets/ungdomens vuxenblivande. För denna kunskapsöversikt gäller både placeringar på grund av barnets eget beteende och placeringar på grund av brister i omsorgen. Översikten gäller både föräldrar vars barn är placerade frivilligt enligt socialtjänstlagen och föräldrar vars barn är placerade under tvång i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna översikt har inte för avsikt att vara heltäckande på området, utan ska ge en överblick kring den kunskap som kan tänkas vara aktuell för de som berörs av denna samhällsvård idag.