Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Arbetsbelastning inom ekonomiskt bistånd - I nordvästkommunerna i Stockholms län

Den här FoU-rapporten syftar till att stödja beslutsfattare i arbetet med att formulera
långsiktiga strategier för att hantera förändringar av arbetsbelastning inom ekonomiskt
bistånd. Inte bara faktisk arbetsbelastning i antal ärenden per handläggare berörs, utan även
faktorer som i forskning visat sig minska risken för jobbrelaterad psykosocial stress bland de
anställda.

Rapporten använder omvärldsanalys för att prognosticera de kommande årens
ärendetillströmning eftersom det ekonomiska biståndets omfattning i hög grad påverkas av
yttre faktorer. Därefter används en kvantitativ webbundersökning för att få kunskap om
nordvästkommunernas lokala situation i februari 2016. Materialet har kompletterats med
några relevanta kvalitetsindikatorer från Öppna jämförelser samt ett exempel från Järfälla
kommun på hur arbetsbelastning kan mätas. Den senaste forskningen om arbetsbelastning har
använts för att tolka resultaten och ge förslag på utvecklingsområden.