Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Barn i fattiga familjer – risk- och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer

Barn räknas idag som enskilda individer samtidigt som de är beroende av familj och vuxenvärlden för sitt uppehälle och sin utveckling. Försörjningsstödet är riktat och anpassat till den vuxnes situation men hur är det för barn att växa upp i en fattig familj? Utifrån ett barnperspektiv undersöker studien situationen för barn i Sollentuna kommun vars föräldrar under en lång tid varit beroende av försörjningsstöd. Studien visar att föräldrarnas bristande ekonomi oftast bara är en av flera riskfaktorer som barnen lever med. Genom intervjuer med barn och föräldrar synliggörs familjesituationer där barn upplevt våld inom familjen, psykisk problematik, trångboddhet, bristande sociala nätverk och migration. Samtidig har flera skyddande faktorer identifierats som handlar om föräldrars kamp för sina barn, skapandet av nya vänskapsrelationer och starka familjeband. Förskola och skola var i många familjer en skyddande faktor och ett stöd för barn och ungdomar.