Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Nedslag i forskningen kring förorten

Sollentuna kommun liksom många andra kommuner i Sverige står inför stora utmaningar. En
av dessa är att arbeta med integrationsfrågor ur alla dess aspekter. Målet är att de som bor i
kommunerna ska känna sig delaktiga och trygga i samhället. Ledordet för att kunna uppnå
detta är samverkan mellan samtliga kommunala förvaltningar och inte minst samverkan med
kommuninvånarna. Något som alla behöver samverka runt är de oroligheter som förekommit i
vissa områden inom kommunen. Oroligheterna har yttrat sig bland annat i omfattande
skadegörelse. Det har förekommit oroligheter i både Rotebro, Edsberg, Tureberg och
Helenelund (bilaga till tjänsteutlåtande 2014-05-13).
Utifrån insikten om att alla förvaltningar har ett gemensamt problem att hantera dock utifrån
skilda utgångspunkter, bildades en arbetsgrupp med representanter för barn- och ungdomskontoret,
utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (gymnasieskolan), kultur- och fritidskontoret,
socialkontorets avdelning barn och unga, lokala Brå (brottsförebyggande rådet),
plan- och exploateringskontoret samt trafik- och fastighetskontoret.
Arbetsgruppen har kommit fram till att det är viktigt att ta fram en gemensam problembild.
Det har konstaterats att problemen i kommunen är mångfacetterade, sträcker sig över olika
åldersgrupper och handlar inte sällan om utanförskap. Vissa problem är av mycket allvarlig
art, där ett konkret samarbete med polisen bedöms vara nödvändigt. Bakgrunden till
oroligheterna måste lyftas fram och analyseras (bilaga till tjänsteutlåtande 2014-05-13).