Publikationer

Barn, unga & familj
”Dom var ganska snåla, dom bjöd bara på vatten”– om barnperspektiv i det sociala arbetet i nordvästkommunerna.

Under 2013 har vi på FoU-enheten haft barnperspektiv som ett av våra fokusområden vilket inneburit att vi på olika sätt försökt uppmärksamma detta i vårt arbete. I början av året diskuterade vi med FoU-rådet och tillsammans formulerade vi en strategi för hur vi på ett mer sammantaget sätt skulle arbeta med perspektivet. Vi beslutade att genom fokusgruppsintervjuer studera vilka uppfattningar chefer inom de tre verksamhetsområdena – barn, unga och familj, vuxna (missbruk och socialpsykiatri) samt försörjningsstöd – har om barnperspektivet. Hur förstås begreppet och hur arbetar man? Vi beslutade också att studera hur vi själva, i våra FoU-rapporter har hanterat frågor rörande barnperspektivet. En tredje del var att studera kommunala styrdokument för att se hur barnperspektivet beskrivs där. Arbetet med barnperspektivet har pågått under 2013 och resultatet redovisas i denna rapport.