Artikel om träfflokaler publicerad i tidskriften International Social Work

Nyhet

Kontaktperson


Palle Storm

Forskare


Artikel om träfflokaler publicerad i tidskriften International Social Work

Palle Storm och FoU Nordvästs tidigare chef Kristina Engwall har nyligen fått en artikel publicerad i den internationella tidskriften International Social Work.

Artikeln The importance of keeping a social perspective during pandemic times: Social psychiatry in Sweden baseras på intervjuer med medarbetare och besökare vid några av Socialpsykiatrins öppna träfflokaler i FoU Nordväst ägarkommuner. Artikel bygger på en del av den större studien om Coronapandemins påverkan på socialtjänsten som FoU genomförde under 2020 (Engwall et al. 2020). Läs mer om den här.

Artikeln tar sin utgångspunkt i att den nationella strategin för att hantera spridningen av Covid-19 var att minimera spridningen av viruset, vilket inneburit att det medicinska perspektivet dominerat, medan det sociala perspektivet fått betydligt mindre uppmärksamhet. Här utgör socialpsykiatrins öppna träfflokaler ett intressant exempel. Å ena sidan är verksamheten icke-biståndsbedömd och det fanns en överhängande risk att verksamheten inte skulle kunna bedrivas på ett säkert sätt. Å andra sidan riktar sig verksamheten till en utsatt grupp människor där verksamheten är viktig för att fylla dagen med struktur och innehåll. Så beslutet att stänga ner, pausa eller omorganisera verksamheten i linje med myndigheternas rekommendationer riskerade att få särskilda konsekvenser för målgruppen i fråga.

I artikel beskrivs hur kommunerna sinsemellan valde olika strategier för hur den öppna verksamheten skulle organiseras och intervjuerna visar på betydelse som lokalerna och träfflokalspersonalen hade för besökarnas välmående. Medarbetarna har använt såväl sin professionella kunskap som sin unika personkännedom om besökarnas livssituation för att fortsätta att utgöra ett viktigt stöd för besökarna, även när den ordinarie verksamheten pausades. Det kunde t ex handla om att informera om viruset och hur man bäst skyddar sig, att hålla daglig kontakt med besökarna utomhus eller per telefon för att ingen skulle försvinna under ”luppen”. Men också möjligheten att bjuda på kaffe och ha en pratstund utomhus lyftes fram som mycket viktigt.

Studien visar på hur socialpsykiatrins medarbetare utgör så kallade ”essential workers” när det gäller att hantera pandemins olika konsekvenser för målgrupper som är i behov av olika former av stöd i vardagen. Vidare visar artikeln hur öppna och lätt tillgängliga så kallade icke-biståndsbedömda verksamheter, är av central betydelse för att skapa social trygghet, inte minst för människor som av olika anledningar redan befinner sig i en socialt utsatt position.

Kontakta Palle om du vill ha artikeln i sin helhet!