Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholmsregionen

Nyhet inom Barn, ungdom & familj

Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholms län

FoU Nordväst fick i början av 2020 i uppdrag av Storsthlm att undersöka placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på lokal nivå, i Stockholmsregionen. Uppdraget resulterade i denna rapport från FoU Nordväst.

I rapporten bekräftas att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet inom ramen för den sociala barn- och ungdomsvården, inte får sina hälsobehov tillgodosedda. I samband med placeringarna genomförs inte hälsoundersökningar i den utsträckning lagen föreskriver. Det saknas systematik i hur barns hälsa hanteras, följs upp och dokumenteras. I intervjuer med socialtjänstens medarbetare framkommer att det saknas kännedom om gällande lagstiftning. Vidare beskrivs svårigheter i samarbetet med hälso- och sjukvårdens aktörer. Det empiriska underlaget för rapporten är 123 akter för barn och unga som har placerats av socialtjänsten i sex kommuner/stadsdelar, samt intervjuer med 13 medarbetare i samma kommuner/stadsdelar.

Rapporten avslutas med en behovsanalys där vi föreslår följande åtgärder:

  • Anordna kunskapshöjande insatser om lagstiftningen och om placerade barn och ungas särskilda utsatthet
  • Etablera rutiner för hälsoundersökningar och uppföljning av placerade barn och ungas hälsa
  • Uppmärksamma placerade barn och ungas munhälsa
  • Samverkan mellan kommun och region
  • Att klargöra ”vägen in” till BUP och arbeta med samsyn
  • Framtida forskning och utvecklingsarbete

 

Kontaktperson


Baharan Kazemi

Forsknings- och utvecklingsledare


Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholms län


Av: Baharan Kazemi & Sofi FromHär kan du se två korta filmer om rapportens resultat.


Del 1

Del 2