Publikationer

Barn, unga & familj
Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete för att främja skolnärvaro

- Uppföljning av processtöd som metod för att skapa samverkansprocesser mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård

Under våren 2022 fick FoU Nordväst i uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att följa upp ett processtöd med fokus på att stötta utvecklingen av det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. Processtödet, som ges av det fristående, ideella forskningsinstitutet Ifous, erbjuds kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

FoU Nordvästs övergripande syfte har varit att följa upp om, och i så fall hur, processtödet (som ges i form av en seminarieserie) bidrar till att utveckla ett kunskapsbaserat och systematiskt närvarofrämjande arbete. Målet var också att identifiera centrala faktorer för främjad samverkan, samt utmaningar och hinder för samverkansprocesser.

Studien visar att processtödet har bidragit till att:

  • synliggöra behovet av tydligare kartläggningar av frånvaro, samt av tydligare rutiner och riktlinjer för det närvarofrämjande arbetet
  • öka insikten om ramarna för skolans respektive socialtjänstens uppdrag och verksamhet
  • skapa ett forum för samverkan
  • skapa gemensamt lärande mellan olika verksamheter och yrkesroller

Studien visar också att de deltagande skolorna överlag haft en bred representation från både ledningshåll, lärare, och elevhälsa, men att uppslutningen från socialtjänst och hälso- och sjukvård varit sämre. I de kommuner där det har varit en bred representation av verksamheter och funktioner har deltagarna varit mer positiva till sin medverkan. Upplevelsen av seminarieseriens bidrag påverkas vidare av hur välförankrat deltagandet i seminarieserien har varit, och om det funnits ett uttalat syfte med kommunens medverkan i seminarieserien.

De utmaningar som studien identifierat är att:

  • att det ofta saknas tydliga strukturer för hur verksamheterna ska samverka för att främja skolnärvaro
  • att samverkan ofta är personbunden
  • skolan upplever att kontakten och samverkan med hälso- och sjukvård och socialtjänst hindras av sekretessaspekter
  • att samverkan kompliceras av det faktum att verksamheterna jobbar mot olika lagstiftningar
  • att det finns olika sätt att se på vikten av samverkan i de olika verksamheterna, något som delvis bottnar i verksamheternas olika handlingsutrymmen

Sammantaget visar studien att det finns det ett stort värde i att olika aktörer träffas och delar erfarenheter med varandra. Många deltagare har särskilt uppskattat att mötas i de sammanhang som processtödet erbjudit, eftersom det i dagsläget inte finns givna arenor där de olika aktörerna kan mötas och diskutera dessa frågor.