Publikationer

Barn, unga & familj
Extravuxen – implementering och erfarenheter

2021 fick FoU Nordväst i uppdrag av barnrättsföreningen Maskrosbarn att följa upp deras nya insats Extravuxen. Insatsen Extravuxen har utvecklats av föreningen Maskrosbarn och implementerats i flera kommuner. I den här uppföljningsstudien undersöks dels implementeringsprocessen, dels de inblandades upplevelser och tankar om insatsen. Genom enkäter till ungdomar, fokusgruppssamtal med socialtjänstens medarbetare och enskilda intervjuer med vuxna som haft uppdrag som Extravuxen, presenteras en samstämmig bild av en ny insats under utformning, där de flesta är positiva, men där några aspekter lyfts som kan göra insatsen tydligare och vara hjälpsam för nya kommuner som tar de första stegen in i implementeringsprocessen.