Publikationer

Barn, unga & familj

_Fem Trianglar - Manual


_Fem Trianglar - Arbetsmaterial
_Fem Trianglar - Ett analysverktyg för barnavårdsutredningar

Fem Trianglar är ett verktyg för att stärka analysen i barnavårdsutredningar som tagits fram av Henrik Karlsson, utredare på FoU Nordväst. Verktyget hjälper socialsekreterare att skapa en sammanhållen utredning som väger samman risk- och skyddsfaktorer, formulerar en riskprognos över barnets hälsa och utveckling, identifierar de centrala behoven och bedömer vad som är möjligt att åstadkomma för att förbättra barnets situation. Manualen som här presenteras är tänkt att vara en praktisk hjälp som guidar socialsekreterare genom analysarbetet. Rikligt med exempel ges för att göra det så lätt som möjligt att ta till sig verktyget. Tanken är att komplettera BBIC med ett praktiskt verktyg, inte att lägga till ytterligare ett arbetssätt eller metod.

En ny och omarbetad upplaga kommer att arbetas fram under våren 2020.


_Fem Trianglar - Arbetsmaterial

Dokument med arbetsmaterial.