Publikationer

Barn, unga & familj


Bilaga med frågor
Placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet

En brukarundersökning genomförd på uppdrag av socialförvaltningen i Solna stad

Sedan 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. I socialtjänstens arbete med barn innebär det att synen på barn som rättighetsbärare ska förstärkas och att barns rätt att komma till tals och vara delaktiga i beslut som rör deras liv ska efterlevas. Samtidigt vet vi från tidigare forskning att det finns olika hinder för att uppnå detta i praktiken.

För socialtjänstens medarbetare är det av största intresse att dels få syn på hur berörda barn upplever kontakten och dels att få tillfälle att reflektera kring professionella dilemman som uppstår i samband med att barn placeras utanför det egna hemmet.

Med bakgrund av detta har FoU Nordväst tillsammans med socialförvaltningen i Solna Stad genomfört en undersökning gällande hur de barn och ungdomar som placerats i dygnsvård upplever sin placering och känsla av delaktighet i frågor som rör placeringen.