Publikationer

Barn, unga & familj
SOLvillan: Stöd- och behandlingsverksamhet för barn mellan 6–11 år

En sammanfattning av en verksamhetsuppföljning

I denna rapport sammanfattas centrala resultat från en studie som syftade till att följa upp SOLvillans verksamhet. SOLvillan i Sollentuna invigdes den 21:a oktober 2019.

I SOLvillan är personaltätheten hög och består av socionomer, specialpedagoger och fritidspedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Det stöd som ges anpassas utifrån barnens behov, och kan bestå av såväl gruppaktiviteter såväl som individuellt anpassade insatser som t.ex. stöd i skolarbetet.

Verksamheten som är unik i sitt slag riktar sig till barn från 6-11 år, och barnen vistas i verksamheten utifrån biståndsbedömt behov. Den syftar till att ge barnen stöd med skolarbetet, att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter, samt ge möjlighet till en aktiv fritid.