Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Insatser för personer som utövat våld i nära relation

– en kartläggning i Stockholms län

Detta projekt bygger på ett initiativ från nordvästkommunernas nätverk för samordnare inom VINR (Våld i nära relation) i Stockholms län. Samordnarna efterfrågade en kartläggning av vilka insatser som idag erbjuds våldsutövare inom FoU Nordvästs åtta ägarkommuner. Länsstyrelsen i Stockholm län och Storsthlm tillförde därefter medel så initiativet kunde utökas till att omfatta alla Stockholms läns 26 kommuner och 11 stadsdelar i Stockholm stad.

57 samordnare, behandlare och verksamhetsansvariga i länets kommuner och stadsdelar har intervjuats individuellt eller i grupp i denna kartläggning.

Kartläggningen visar på flera utmaningar i arbetet med våldsutövare. Den främsta utmaningen är att överhuvudtaget nå dem. Socialtjänstens verksamheter upplever generellt att de borde ha fler ärenden än vad de har, med tanke på hur många våldsutsatta de möter.

Vidare identifierar kartläggningen utvecklingsbehov i arbetet. Även om de flesta kommuner och stadsdelar har stödmallar för att kartlägga våld och för att utreda stödbehov hos våldsutövare saknas centralt framtagna mallar och stöd för att fråga om våld, för att kartlägga våld och för att utreda stödbehov som riktar sig till våldsutövare. Det behövs även rutiner för samverkan som möjliggör ett samtidigt fokus på familjebehandling och på den vuxnes våldsproblematik eftersom våldsutövare ofta upptäcks inom ramen för barn- och familjeärenden.

Resultatet visar också att flera delar finns på plats när det gäller kommunernas och stadsdelarnas arbete med våldsutövare. Samtliga kommuner och stadsdelar kan erbjuda, eller hänvisa, våldsutövare till någon form av stöd eller behandling, varav knappt hälften erbjuder stöd och behandling i egen regi.

I rapporten presenteras åtgärdsförslag för att förbättra kommunernas förutsättningar att arbeta med våldsutövare på fyra övergripande områden:

  • Att nå målgruppen våldsutövare
  • Ökad samverkan och samordning i arbetet med våldsutövare
  • Kunskapshöjande insatser
  • Ökad enhetlighet i arbetet med våldsutövare

Förhoppningen är att kartläggningen ska kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla stöd och insatser för våldsutövare samtidigt som de utsattas säkerhet värnas.