Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Kartläggning av socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Järfälla och Sollentuna kommun

Den här rapporten syftar till att kartlägga socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Järfälla och Sollentuna kommun. Inom det sociala arbetet har frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, arbetssätt, metoder och möjligheter till förebyggande arbete uppmärksammats allt mer. Det visar sig bland annat genom att Nordvästkommunerna inrättat samordnartjänster med inriktning mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Rapporten bygger på intervjuer med medarbetare inom olika socialtjänstområden samt med samordnarna mot hedersrelaterat våld och förtryck i Nordvästkommunerna. Resultatet visar bland annat att samordnarnas roll skiljer sig påtagligt mellan kommunerna, vilket gör att de enskilda samordnarnas handlingsutrymme och mandat därmed också varierar.

Intervjuerna med de yrkesverksamma socialarbetarna visar att de känner sig allt mer trygga i att lyfta och hantera frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot önskar de mer verksamhetsanpassad utbildning om hur dessa frågor kan hanteras inom respektive socialtjänstområde. Vidare visar studiens resultat att medarbetarna inom de olika socialtjänstområdena uppger att i olika utsträckning har möjlighet att hantera dessa frågor- samt att det finns ett behov av såväl fler målgruppsanpassade insatser som förebyggande insatser som kan riktas mot målgruppen.