Fältkurs för blivande socionomer

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Fältkursen för blivande socionomer

Fältstudiekursen 7.5hp: ett samarbetsprojekt mellan FoU Nordvästs ägarkommuner och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet

En av socionomutbildningens mest populära kurser vid Stockholms universitet (enligt tidigare studenter och kursutvärderingar är Fältstudiekursen som sedan ett 20-tal år erbjuds en studentgrupp på termin 3 och FoU Nordväst ägarkommuner. Kursen har även uppmärksammats centralt vid Stockholms universitet som ett exempel på en kurs med god samverkan mellan akademi och praktik.

I denna delkurs ges studenterna en unik möjlighet att redan tidigt under socionomutbildningen bekanta sig med det sociala arbetets vardagspraktik genom att knyta den rapport som är delkursens examinationsuppgift, till en fråga som är av relevans för fältet. Kursen ger även kommunerna en möjlighet att visa upp sin verksamhet och de olika delar som bedrivs inom det sociala arbetet.

I korta drag innebär samarbetet att det i de deltagande kommunerna finns en fältkontakt som ges förslag på ämnen som studenterna kan undersöka. Vidare fungerar fältkontakterna som en länk till den verksamhet där datainsamlingen ska genomföras. Det kan handla om intervjuer med socialarbetare, analyser av egna eller redan insamlat enkätmaterial, samt akt- och dokumentgranskning. Vidare stödjer kursansvariga lärare från institutionen för socialt arbete studenterna i att formulera undersökningsbara forskningsfrågor samt muntligt och skriftligt handleda och kommentera textutkast.

När rapporten är examinerad kommer den dels att skickas till fältkontakterna, dels kommer studenterna (i mån av tid och utrymme) även att muntligt presentera studiens resultat för berörda kommuner. Detta brukar vara ett mycket uppskattat inslag för båda parter.

Tidigare år har denna möjlighet erbjudits en av institutionens 4–6 studentgrupper på termin 3. Nytt för i år är dock att kursen är valbar, vilket torde innebära att samtliga studenter är motiverade och intresserade av att genomföra sin kurs i samarbete med några av våra ägarkommuner. Sedan HT-19 har kursen pausats på grund av spridningen av Covid-19. Men under april år 2022 startade kursen upp igen och glädjande nog hade 22 studenter aktivt valt att genomföra Fältstudiekursen i samverkan med oss.


 

Kontaktperson


Palle Storm

Forskare