MI i nordvästkommunerna

IFO-övergripande uppdrag

Om MI i nordvästkommunerna

FoU Nordväst har haft i uppdrag att ta fram kunskap om hur MI (Motiverande samtal/intervju) praktiskt tillämpas och hur stödet att använda MI organiserats i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI användningen.

På denna sida har vi inkluderat länkar till webbplatser, inspelade föreläsningar och användbara dokument om MI som riktar sig framför allt till MI coacher men även andra intresserade.

Under 2018-2020 har vi:

  • Kartlagt MI utövandet med en enkätstudie
  • Arrangerat analysseminarier och FoU café
  • Varit medsökande vid två ansökningar om forskningsmedel för att göra fördjupade studier om implementering av MI, som dock fått avslag
  • Arrangerat en MI Boosterdag för nordvästkommunernas MI-coacher
  • Initierat ett MI coachnätverk för MI coacher i nordväst
  • Startat uppbyggnaden av denna kommunövergripande MI sida för MI-coacher

Kontaktperson


Anna Gärdegård

Forsknings- och utvecklingsledare


Material från FoU Nordväst

Inspelad livesändning från augusti 2020 om de viktigaste resultaten från kartläggningen och om implementering

https://www.facebook.com/128132837855434/videos/313758593381609

FoU Nordvästs rapport

https://www.fou-nordvast.se/publikationer/socialt-arbete-ovrigt/mi-anvandandet-i-nordvastkommunerna-i-stockholms-lan/

Powerpointbilderna FoU Café i maj 2019

https://www.fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2016/12/FoU-caf%C3%A9-190527-MI-i-nordv%C3%A4stkommunerna.pdf

Inspelad presentation om implementering

https://www.fou-nordvast.se/uppdrag/ifo-overgripande-uppdrag/nytta-med-evidens/

 

Externa länkar om implementering och att lära ut MI

Youtube-filmer

MI i grupp för MI coacher https://www.youtube.com/watch?v=PMw-0f3MWzE

MI i grupp för MI coacher, motstånd https://www.youtube.com/watch?v=rXTDnfo6Xkg

 MINT om implementering av MI

MINT är den organisation som samlar MI-utbildare världen över och som också utbildar MI-utbildare.

https://motivationalinterviewing.org/implementing-motivational-interviewing

Övningar från MINTs TNT

Här finns många bra övningar att använda vid MI-träffar från MINT:s utbildning av MI-utbildare.

https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/training_exercise_handouts.pdf

Om hur man blir ett lärande kollegie/grupp

https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/learning_communities_guidelines_june_2019.pdf

MINT om att lära sig MI

https://motivationalinterviewing.org/learning-motivational-interviewing

MINT om att utbilda/coacha personer att använda MI

https://motivationalinterviewing.org/training-motivational-interviewing-0

 

Feedback och kvalitetssäkring

MI är unikt genom att man kan få väldigt specifik och noggrann feedback genom att spela in samtal och få dessa kodade via kodningslaboratorier.

Att spela in och lyssna på sina samtal själv kan vara ett första steg i att arbeta med inspelat material. Efterföljande gemensam diskussion på MI träffarna kan då handla om vad varje person lärde sig av sitt samtal. Sedan kan man börja lyssna på varandras samtal och få feedback kring på vad man gjorde bra från kollegor och MI coach. Nästa steg är att inkludera feedback på vad som kan utvecklas, om personen så önskar.

Grunden är att skaffa sig feedback - och någon slags feedback på vad man gör är bättre än ingen alls.

Kodning av samtal underlättar, synliggör och kvalitetssäkrar samtalet för alla inblandade och fastställer att det är MI som görs. I nedan länk kan du läsa mer.

https://front.miclab.se/miclab_index.html

 

En verksamhet kan även vilja kvalitetssäkra att medarbetare kan utföra MI.

Vill du ha bekräftelse på att du kan utföra MI?

MIC Lab utfärdar certifikat för uppnådd färdighet i MI.  MIC Lab vill med certifikat bidra till att kvalitetssäker MI når klienter. Ett certifikat blir en trygghet för alla som vill utföra MI. Man har då visat att man kan utföra MI. Ett certifikat blir även en bekräftelse för verksamheter som investerat i att medarbetare ska uppnå önskad kompetens och utföra MI.