MI i nordvästkommunerna

IFO-övergripande uppdrag

MI-coachnätverk

16 februari 2021 var det uppstartsmöte för MI-coachnätverket i nordväst.

Syftet med MI-coachnätverk
Förslag på syfte/mål med MI-coachnätverket:
• Att skapa möjlighet till reflektion angående rollen som MI coach
• Att dela kunskap, tips och verktyg med varandra och mellan kommunerna
• Att få stöd att öka vår (MI coachers) egen kompetens och färdigheter i metoden

Former för nätverksträffarna
Beslutat av de närvarande att de två första nätverksträffarna ansvarar FoU för. Sedan tillämpas rullande värdskap mellan kommunerna. Träffarna är 90 min och 2 gånger per termin. Digitalt denna termin. Nästa möte är tisdag den 1 juni kl 10.30-12.00

 Tips på digital MI coaching:

• Förbered innan med t ex PP-bilder och skicka gärna ut dessa innan mötet
• Använd gemensamma digitala plattformar för material och anteckningar
• Om ni är fler som håller i mötet, sitt tillsammans (om det är möjligt)
• Blanda inte digital och live-möte, det underlättar att ha antingen eller.

Kodning hos MIC Lab
Lars Forsberg, en av grundarna till MIC Lab, gästade nätverksmötet. FoU Nordväst kan bekosta kodning av samtal för MI coacherna i nordväst. Sista datum för att skicka in ett samtal till MIC Lab är 1 maj. Se minnesanteckningarna för instruktioner och fakturaadress.
Läs mer om MIC Lab på deras hemsida - här.

Tips inför MI-samtalet som ska kodas:
- spela in med mobilen
- viktigt med ett tydligt förändringmöte/målbeteende i samtalet, läs mer här om detta här
-ange mellan vilka tidpunkter du vill få samtalet kodat (minst 10 minuter, max 20 minuter)
- tänk på att inte spela in och ladda upp samtal där personuppgifter finns (namn, adress och telefonnummer etc) för att öka skyddet för enskilda
- när du frågar om samtycke för att spela in samtalet (med en klient eller annan) så berätta att det görs som ett led i din kompetensutveckling i arbetet och att du kommer radera samtalet efter det skickats in.


Om MI i nordvästkommunerna

FoU Nordväst har haft i uppdrag att ta fram kunskap om hur MI (Motiverande samtal/intervju) praktiskt tillämpas och hur stödet att använda MI organiserats i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att kunna kvalitetssäkra och förstärka MI användningen.

På denna sida har vi inkluderat länkar till webbplatser, inspelade föreläsningar och användbara dokument om MI som riktar sig framför allt till MI coacher men även andra intresserade.

Under 2018-2020 har vi:

  • Kartlagt MI utövandet med en enkätstudie
  • Arrangerat analysseminarier och FoU café
  • Varit medsökande vid två ansökningar om forskningsmedel för att göra fördjupade studier om implementering av MI, som dock fått avslag
  • Arrangerat en MI Boosterdag för nordvästkommunernas MI-coacher
  • Initierat ett MI coachnätverk för MI coacher i nordväst
  • Startat uppbyggnaden av denna kommunövergripande MI sida för MI-coacher

Kontaktperson


Anna Gärdegård

Forsknings- och utvecklingsledare


Material från FoU Nordväst

Inspelad livesändning från augusti 2020 om de viktigaste resultaten från kartläggningen och om implementering

https://www.facebook.com/128132837855434/videos/313758593381609

FoU Nordvästs rapport

https://www.fou-nordvast.se/publikationer/socialt-arbete-ovrigt/mi-anvandandet-i-nordvastkommunerna-i-stockholms-lan/

Powerpointbilderna FoU Café i maj 2019

https://www.fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2016/12/FoU-caf%C3%A9-190527-MI-i-nordv%C3%A4stkommunerna.pdf

Inspelad presentation om implementering

https://www.fou-nordvast.se/uppdrag/ifo-overgripande-uppdrag/nytta-med-evidens/

 

Externa länkar om implementering och att lära ut MI

MI med anhöriga

I samarbete med anhörigkonsulenter från Botkyrka kommun kommer nu som present till alla som vill ha den, en handbok om: ”Motiverande samtal med anhöriga.” Den kan laddas ner här: https://www.dropbox.com/s/icfkpps8o0r9jfe/PDF%20Handbok%20MI%20med%20anh%C3%B6riga.%20Liria%20Ortiz%202021.pdf?dl=0

Youtube-filmer

MI i grupp för MI coacher https://www.youtube.com/watch?v=PMw-0f3MWzE

MI i grupp för MI coacher, motstånd https://www.youtube.com/watch?v=rXTDnfo6Xkg

MINT om implementering av MI

MINT är den organisation som samlar MI-utbildare världen över och som också utbildar MI-utbildare.

https://motivationalinterviewing.org/implementing-motivational-interviewing

Övningar från MINTs TNT

Här finns många bra övningar att använda vid MI-träffar från MINT:s utbildning av MI-utbildare.

https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/training_exercise_handouts.pdf

Om hur man blir ett lärande kollegie/grupp

https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/learning_communities_guidelines_june_2019.pdf

MINT om att lära sig MI

https://motivationalinterviewing.org/learning-motivational-interviewing

MINT om att utbilda/coacha personer att använda MI

https://motivationalinterviewing.org/training-motivational-interviewing-0

 

Feedback och kvalitetssäkring

MI är unikt genom att man kan få väldigt specifik och noggrann feedback genom att spela in samtal och få dessa kodade via kodningslaboratorier.

Att spela in och lyssna på sina samtal själv kan vara ett första steg i att arbeta med inspelat material. Efterföljande gemensam diskussion på MI träffarna kan då handla om vad varje person lärde sig av sitt samtal. Sedan kan man börja lyssna på varandras samtal och få feedback kring på vad man gjorde bra från kollegor och MI coach. Nästa steg är att inkludera feedback på vad som kan utvecklas, om personen så önskar.

Grunden är att skaffa sig feedback - och någon slags feedback på vad man gör är bättre än ingen alls.

Kodning av samtal underlättar, synliggör och kvalitetssäkrar samtalet för alla inblandade och fastställer att det är MI som görs. I nedan länk kan du läsa mer.

https://front.miclab.se/miclab_index.html

 

En verksamhet kan även vilja kvalitetssäkra att medarbetare kan utföra MI.

Vill du ha bekräftelse på att du kan utföra MI?

MIC Lab utfärdar certifikat för uppnådd färdighet i MI.  MIC Lab vill med certifikat bidra till att kvalitetssäker MI når klienter. Ett certifikat blir en trygghet för alla som vill utföra MI. Man har då visat att man kan utföra MI. Ett certifikat blir även en bekräftelse för verksamheter som investerat i att medarbetare ska uppnå önskad kompetens och utföra MI.