FoU Social Talks

IFO-övergripande uppdrag

Om FoU Social Talks

Social Talks är ett seminariekoncept som är framtaget i Danmark. Ledorden är kunskapsöverföring, genomslag och positiv förändring. FoU Nordväst använder Social Talks som en av många kunskapsspridande aktiviteter i uppdrag där konceptet passar och där vi samlar flera kommuner för gemensamt lärande, idégenerering och kunskapsutbyte.

Seminariet inleds med två så kallade Talks. De är förinspelade erfarenhetsberättelser framförda av sakkunniga, forskare, socialarbetare eller brukare. Efter det har varje arbetsgrupp strukturerade samtal i två delar: ett lärande samtal och ett produktivt samtal.

FoU Social Talks lyfter på så sätt fram socialarbetares, forskares eller brukares berättelser och erfarenheter för att möjliggöra lärande och implementering av kunskap. Berättelserna förmedlas direkt till arbetsgrupper som möter socialtjänstens familjer, brukare och anhöriga i sin vardag.

I rätt sammanhang och med rätt ämne är det ett seminarieformat som kan skapa gemensam reflektion, som i sin tur kan vara utgångspunkten för nya initiativ och förändringar i praktiken.


 

Vad är ett FoU Social Talks hybridseminarium?

Ett hybridseminarium sker både online och fysiskt och pågår i 2 timmar och 20 minuter. Arbetsgrupper från olika kommuner deltar samtidigt i seminariet. Varje deltagande arbetsgrupp ska helst bestå av fem till nio deltagare som sitter tillsammans på sin arbetsplats. Varje grupp har en egen skärm, högtalare och mikrofon.

Hybridseminariet inleds med två förinspelade presentationer (Talks). De är 10-15 minuter vardera. Efter de två presentationerna har arbetsgrupperna egna strukturerade samtal där alla får komma till tals. Samtalet leds av en facilitator som gått en kort utbildning innan seminariet.

I gruppsamtalet får deltagarna möjlighet att reflektera över den kunskap och erfarenhet som presenterats. Sedan sker en gemensam samling online med alla deltagande arbetsgrupper. Då sammanfattas huvudpunkterna från arbetsgruppernas reflektioner och presentatörerna är med online och kan svara på frågor och kommentarer.

Slutligen har arbetsgrupperna ytterligare ett strukturerat samtal. Denna gång med syftet att hitta konkreta saker i presentationerna som deltagarna kan ta med sig framöver i sin praktik.

De sista 5 minuterna används för att utvärdera hybridseminariet.

En facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.


 Kontaktperson


Maria Andersson

Ansvarig för FoU Social Talks


Info till dig som fattar beslut om medverkan

FoU Nordväst

Information om FoU Social Talks till dig som kan fatta beslut om att verksamheten ska delta

Utvärderingsrapport av Social Talks första år

Det danska originalet av Social Talks har sammanfattat sina och deltagarnas erfarenheter hittills i denna rapport från 2023.


Evaluering af Social Talks’ første år

SOCIAL TALKS – NYE FORMATER FOR VIDENDELING PÅ BØRNEOMRÅDET

Genomförda hybridseminarier - FoU Social Talks


Uppspelad på Ifous konferens Att främja skolnärvaro november 2023.

Master Obi's Återkomst - om hemmasittare


Hybridseminarium, oktober 2022

Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med att stödja avhoppare från kriminalitet?

Se erfarenhetsberättelserna från seminariet här.Hybridseminarium, februari 2023

Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med att förebygga nyrekrytering till kriminella nätverk?


Se erfarenhetsberättelserna från seminariet här.