Lovande praktik

IFO-övergripande uppdrag

Vad är Lovande praktik?

Vad består det goda sociala arbetet av och hur kan man göra för att bedöma lovande arbetssätt när insatser inte är evidensbaserade?

Lovande praktik är utvecklat i Danmark (Lovende praksis) för att överbrygga tomrummet mellan det sociala arbetets praktik och forskarsamhällets metodologiska begränsningar då sociala insatsers effekter skall undersökas. Lovande praktik är således ett koncept för de sociala insatser som inte har en dokumenterad effekt men ändå antas ha en särskilt god sannolikhet för att skapa utveckling och välfärd för medborgarna.

FoU Nordväst använder Lovande praktik-konceptet när vi utför uppdrag som handlar om att beskriva och analysera insatser och metoder som används inom socialtjänsten.

Hur har verktyget tagits fram?

Danska Socialstyrelsen har i samarbete med forskare och praktiker utvecklat en modell för klassificering av lovande arbetssätt. Den beskriver en uppsättning faktorer som tillsammans bidrar till identifieringen av lovande arbetssätt. Utgångspunkten för modellen är att det finns arbetssätt som i dagsläget saknar evidens men för vilka såväl teoretiska argument såväl som praktiska erfarenheter talar för att det sannolikt skapar goda resultat för klienter.

Ett arbetssätt anses lovande om den i hög grad kännetecknas av ett antal element som tillsammans bildar en forsknings- och praktikförankrad grund. Lovande praktik bygger på elva element. Se avsnittet om element på denna sida.

Målgrupper för att tillämpa Lovande praktik:

Praktiker för att bedöma styrkor och svårigheter i insatser som ges och för inspiration till vilka områden som kan utvecklas ytterligare.

Studerande och lärare som utgångspunkt för diskussion om t ex kunskapsformer inom det sociala området och vad som karaktäriserar god praktik.

FoU:er och forskargrupper för t.ex. kartläggning av lovande metoder inom ett visst område.Kontaktperson

Anna Gärdegård

FoU-chef


Elva element för Lovande praktik

Element för Lovande praktik är uppdelade i fyra huvudkategorier (A-D):

A. Kunskapsbas

1. Teori och kunskap: Arbetssättet är förankrat i en eller flera väldefinierade teorier och aktuell bästa kunskap (beskriven i fackböcker eller tidskrift). Det finns även inslag av program- och förändringsteori om hur arbetssättet förväntas att fungera

2. Positiv verkan: Ett lovande arbetssätt strävar efter att visa att den med rimlig sannolikhet har en verkan. Det finns studier som tyder på att insatsen är verksam med rimlig sannolikhet.

B. Koncept

3. Beskrivning: Arbetssättet är systematiskt och väl beskrivet, t ex när det gäller vilken som är målgruppen, vilka aktiviteter som den består av och vilka mål som ska uppnås.

4. Mål: Insatsen innehåller tydliga, tidsbestämda och relevanta mål  och har tagits fram i samarbete med målgruppen med utgångspunkt i gruppens behov och önskemål. Målen utgår från SMART-kriterierna (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) alt GAS (Goal Attainment Scaling)*.

5. Överförbarhet: Arbetssättet kan överföras till andra miljöer som är riktade mot liknande målgrupper.

6. Ekonomi: Det finns en bedömning av hur mycket det kostar att genomföra och driva insatsen. Det finns en rimlig koppling mellan pris och kvalitet.

C. Yrkeskunskap och utveckling

7. Professionell reflektion: Arbetssättet understödjer/bidrar till gemensam professionell reflektion både inom och på tvärs över professioner. Det finns ramar och kriterier, en genomtänkt strategi för när och hur professionell reflektion och sparring kan äga rum.

8. Relationellt samarbete: Arbetssättet understödjer att medarbetarna har rätt professionell relationskompetens för att samarbeta med brukare, kollegor och andra professionella.

9. Individuell anpassning och samspel: Insatsen utgår från målgruppens specifika behov och resurser samt involverar brukaren.

D. Anpassning

10. Monitorering: Insatsen omfattar en systematisk monitorering av målgruppens utveckling kopplad till de mål som insatsen ska bidra till.

11. Uppföljning: Det finns en löpande uppföljning och anpassning av arbetssättet.


Referenser och länkar till rapporter:

https://sbst.dk/udgivelser/2016/kort-og-klart-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade

https://sbst.dk/udgivelser/2016/indkredsning-af-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade

https://nordicwelfare.org/projekt/nyanlanda-barn-och-unga-i-norden/

https://nordicwelfare.org/integration-norden/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/NWC-TidigaInsatser-NY-1.pdf

https://www.vive.dk/da/udgivelser/indkredsning-af-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade-6467/