Dokumentation från Socialtjänstdagen i nordväst 4 maj 2023

Evenemangsdokumentation


ANDERS PRINTZ - samsjuklighetsutredaren

Från delar till helhet

En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.EMMA BILL • RHONDA NDUGWA KIGULA • LORI ERDEM

Instrument X i praktiken

Socialsekreterare från Sundbyberg stad berättar om hur de praktiskt arbetar med Instrument X samt bakgrunden till bedömningsinstrumentet. Hur kan man systematiskt arbeta mot självförsörjning och identifiera klientens behov av insatser/stöd med hjälp av Instrument X?EMMA BJÖRKMAN MOLIN • MATILDA PRIVEN

Implementering av IBIC – socialsekreterares upplevelse

Rapport av fältstudenter om implementeringen av det systematiska arbetssättet IBIC på vuxenenheten i Solna Stad. Rapporten fokuserar på socialsekreterares upplevelse av arbetssättet och belyser aspekter av implementering, rutinisering och framtidstankar.


FoU Nordväst & FOU nu

Sammanställning av utmaningar och möjligheter - publikens svar

Publiken ombads besvara frågorna nedan.

  • Vilka utmaningar ser ni i ert arbete/möte med vuxna som behöver stöd från socialtjänsten?
  • Vilka möjligheter eller idéer ser ni till att stödet kan bli bra eller redan är bra?

Svaren samlades in då dagen avslutades. Här är en sammanställning av publikens svar.


Kontaktperson

Martin Åberg

martin.aberg@sollentuna.seKIPA POIKOLAINEN • ANNA ÖSTMAN

BIP – hur kan vi med framgång stötta personer till arbete?

En stor dansk forskningsstudie – BIP – lär oss vad som kan spela roll i arbetsmarknadsinsatser som riktas till långtidsarbetslösa. Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby- Sigtuna har utbildat medarbetare bland annat inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheter.


SARA GODIN

Digitalt boendestöd

Hur kan man möta klienternas behov av digitala lösningar som boendestödjare och stötta dem i att utveckla sina digitala färdigheter?


Forum Carpe

Medskick från Forum Carpe

Kort information om Forum Carpes uppdrag, målgrupper och deras arbete med att göra en kartläggning av kompetensbehov hos baspersonal inom
funktionshinderområdet.