Se alla presentationer från Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2020

Evenemang

Här kan du ta del av alla presentationer från Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2020.

 

SEXIT – ett forskningsprojekt och en metod

Kan viktiga och ibland känsliga frågor ställas på ett standardiserat sätt? SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen, som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok. För mer information om SEXIT besök www.vgregion.se/sexit.

Med Maj Sörmark på Sollentuna ungdomsmottagning.

Här kan du ladda ner Powerpoint-bilderna.


Forska på jobbet? Att kombinera socialtjänstarbete med forskarskola

Hur är det att kombinera forskning och praktik? Sara Malmberg har en delad tjänst och är på sin ena deltid doktorand på Lunds universitet genom forskarskolan för yrkesverksamma. Den andra delen ägnas åt arbete inom socialtjänsten med Samordnad familjeplan (SFP) – en förenklad kontakt.

Med Sara Malmberg, socialsekreterare Ekerö kommun.

 

 


"Extra vuxen"- att fylla ett tomrum i socialtjänstens utbud av insatser

Tillsammans med ungdomar och socialsekreterare har Maskrosbarn utvecklat insatsen Extravuxen, som syftar till att fylla mellanrummet mellan öppna insatser och placering. Insatsen utgår från ungdomars behov och önskningar och implementeras nu i två kommuner med stöd av Maskrosbarn. Under presentationen får ni ta del av insatsens utformning och ett erbjudande till fler kommuner om kostnadsfri implementering under 2020-2021.

Med Linn Englund, Maskrosbarn.

Här kan du ladda ner Powerpoint-bilderna.


Barnets färd i den sociala barnavården – en 6-årig forskningsstudie

I ett programstöd om barns färd genom barnavårdssystemet kommer 2000 barn att följas i åtta kommuner från det att utredning avslutas, med uppföljning efter ett år respektive fem år. Projektet åsyftar närmande mellan forskning och praktik, de forskningsresultat som inhämtas ska bidra till utveckling av fungerande och lättanvända system för lokal uppföljning.

Med Stefan Wiklund, Professor i Socialt arbete.

 


Pandemins påverkan på socialtjänsten i nordvästra Stockholms län

Coronakrisen påverkar socialtjänstens arbete, anställda och brukare på många olika sätt. Nya problem som tidigare inte funnits dyker upp, frånvaron är hög och social distansering ställer upp hinder. Samtidigt engagerar sig medarbetare, nya arbetssätt tillkommer och tidigare oprövade samarbeten kommer till stånd. FoU Nordväst har dokumenterat dessa hinder, utmaningar och innovationer i spåren av pandemin.

Med Kristina Engwall & Palle Storm, forskare på FoU Nordväst.


Kontaktperson: Martin Åberg

 

”Hemma” - sexualupplysning för familjehem

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. RFSU Stockholm berättar om hur projektet Hemma arbetar för att bidra till att ändra på det. Projektet riktar sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer och syftet är att stötta dem i att prata mer om kroppen och sex med de unga de möter. Projektet Hemma är ett samarbete mellan RFSU Stockholm och FoU Södertörn.

Med Ellen Nordlund & Linus Lundby, RFSU.

Här kan du ladda ner Powerpoint-bilderna.


Inlyssnande brukardelaktighet i Upplands Väsby

Hur kan vi bli bättre i möten, tillgänglighet och verksamhetsförändringar, frågade sig socialtjänsten i Upplands Väsby. Hur kan brukarna göras mer delaktiga? Varför är det viktigt för socialtjänsten och dess medarbetare? Att hålla i och hålla ut och att förändring och perspektivskifte bäst görs gemensamt, blev Upplands Väsbys riktmärken. Om arbetssättet och exemplet Vägval Unga.

Med Jessica Brolin, Upplands Väsby kommun.

Här kan du ladda ner Powerpoint-bilderna.


Samordning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hur kan det användas?

Hur kan arbetet mot HRVF systematiseras och varför det är viktigt för kommuner att ta ett samlat grepp om frågan? Järfälla och Sollentuna arbetar långsiktigt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan ett år tillbaka har respektive kommun varsin samordnare vars uppgifter är att kommunövergripande utveckla och samordna kommunernas arbete med frågan, både när det handlar om förebyggande och ingripande arbete.

Med Elin Holmgren, samordnare i Sollentuna och Mohamed Musa, samordnare Järfälla.

Här kan du ladda ner Powerpoint-bilderna.


Fem trianglar – ett analysverktyg i barnutredningar

Fem Trianglar är ett verktyg för socialsekreterare inom social barnavård som vill stärka och förbättra analyser av socialt utsatta barns behov. Fem Trianglar guidar användaren att identifiera risk- och skyddsfaktorer, formulera riskprognos, bedöma centrala behov/formulera hypoteser över vad som orsakar de sociala problemen, samt bedöma mottaglighet. Verktyget kompletterar BBIC och är till för att öka förståelsen för hur man utreder och analyserar enligt BBIC. Järfälla berättar om sina erfarenheter.

Med Agneta Mönefors Berntell, Camilla Kärnhagen & Louise Asplund, Järfälla.

Här kan du ladda ner Powerpoint-bilderna.


En ny socialtjänstlag

Nuvarande socialtjänstlag skrevs för 40 år sedan. Efter tre års utredningsarbete finns nu ett färdigt förslag till ny socialtjänstlag. Fredrik Hjulström, Socialpolitisk chef på SSR och tidigare utredningssekreterare för Framtidens socialtjänst kommer presentera utredningens viktigaste förslag. Vad menar utredningen med en hållbar socialtjänst? Vilka konsekvenser får de förslag som läggs fram? Hur kommer lagen att förändra socialtjänsten och socialtjänstens sätt att arbeta?

Med Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på SSR och utredningssekreterare för Framtidens socialtjänst.