Två nya rapporter i maj

Nyhet

Placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet


En brukarundersökning genomförd på uppdrag av socialförvaltningen i Solna stad.

Sedan 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. I socialtjänstens arbete med barn innebär det att synen på barn som rättighetsbärare ska förstärkas och att barns rätt att komma till tals och vara delaktiga i beslut som rör deras liv ska efterlevas. Samtidigt vet vi från tidigare forskning att det finns olika hinder för att uppnå detta i praktiken.

För socialtjänstens medarbetare är det av största intresse att dels få syn på hur berörda barn upplever kontakten och dels att få tillfälle att reflektera kring professionella dilemman som uppstår i samband med att barn placeras utanför det egna hemmet.

Med bakgrund av detta har FoU Nordväst tillsammans med socialförvaltningen i Solna Stad genomfört en undersökning gällande hur de barn och ungdomar som placerats i dygnsvård upplever sin placering och känsla av delaktighet i frågor som rör placeringen.Av: Baharan Kazemi & Maria Andersson Vogel

Placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet


Till brukarundersökningen

Bilaga med frågor


Kontaktperson


Baharan Kazemi

Forsknings- och utvecklingsledare


SOLvillan: Stöd- och behandlingsverksamhet för barn mellan 6–11 år


En sammanfattning av en verksamhetsuppföljning

SOLvillan i Sollentuna invigdes den 21:a oktober 2019. I denna rapport sammanfattas centrala resultat från en studie som syftade till att följa upp SOLvillans verksamhet.

I SOLvillan är personaltätheten hög och består av socionomer, specialpedagoger och fritidspedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Det stöd som ges anpassas utifrån barnens behov, och kan bestå av såväl gruppaktiviteter såväl som individuellt anpassade insatser som t.ex. stöd i skolarbetet.

Verksamheten som är unik i sitt slag riktar sig till barn från 6-11 år, och barnen vistas i verksamheten utifrån biståndsbedömt behov. Den syftar till att ge barnen stöd med skolarbetet, att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter, samt ge möjlighet till en aktiv fritid.Av: Palle Storm

SOLvillan: Stöd- och behandlingsverksamhet för barn mellan 6–11 årKontaktperson


Palle Storm

Forskare